SKENDE
PNEUSERVIS: +421 919 033_ 181
SKLAD: +421 917 719_ 632
OSOBNÉ PNEUMATIKY: +421 918 989_ 606
pneudt(zavináč)pneudt.sk
  +421 905 544_ 063
  +421 918 772_ 347
  +421 918 631_ 329
  +421 918 900_ 406
  +421 905 629_ 432
prihlasenie
OSOBNÉNÁKLADNÉMOTOCYKLEAGRO-IND OTR
RÝCHLE VYHĽADANIE:
VYBERTE SI
Z NAŠEJ PONUKY

Reset filtra

Reklamačný poriadok

Spoločnosti PNEU DT s.r.o.

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 52 až § 54 a § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa").

Článok I
Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou PNEU DT s.r.o., so sídlom Sídlisko 1183, 962 12 Detva, IČO: 43 774 610, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 13814/S (ďalej len „spoločnosť PNEU DT"), v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre spoločnosť PNEU DT ako predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka (zákazník ďalej v texte aj „spotrebiteľ"). Osobným prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

 

2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

3. Pneumatikou sa rozumie plášť, duša a vložka na disku. Technické parametre pneumatík sú súčasťou vydávaných katalógov a vychádzajú z platných slovenských a medzinárodných noriem. Na každom plášti je okrem predpísaných popisov uvedený výrobca a zakódovaný dátum výroby s údajom týždňa a roku výroby.

 

Článok II
Zodpovednosť za vady

1. Spoločnosť PNEU DT zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá spoločnosť PNEU DT za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá spoločnosť PNEU DT za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá spoločnosť PNEU DT za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

 

3. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:
množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru.

 

4. Zistené zjavné vady je zákazník povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti PNEU DT.

 

5. Spoločnosť PNEU DT nezodpovedá za vady ak:

  • zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
  • zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
  • boli porušené ochranné plomby na tovare,
  • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
    sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  • vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
  • boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
  • vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

 

Článok III
Záručná doba

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

2. Ak ide o použitú vec, zákazník a spoločnosť PNEU DT sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 

3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

 

4. Spoločnosť PNEU DT nie povinná vydávať záručné listy. Na žiadosť zákazníka je spoločnosť PNEU DT povinná poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe. V prípade ak nebude zákazníkovi záručný list vydaný, spoločnosť PNEU DT vybaví reklamáciu na základe dokladu o kúpe.

 

5. Spoločnosť PNEU DT je povinná vydávať záručné listy v prípade ak na výrobok výrobca, alebo spoločnosť PNEU DT poskytuje záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.

 

Článok IV
Plynutie záručnej doby

1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.

 

2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

3. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.

 

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť PNEU DT je povinná vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

5. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


Článok V
Vady odstrániteľné

1. Spoločnosť PNEU DT alebo ňou poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Ak spoločnosť PNEU DT reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zašle na vlastné náklady na odborné posúdenie, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť PNEU DT je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti PNEU DT nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Spoločnosť PNEU DT môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

4. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase predaja.

 

Článok VI
Vady neodstrániteľné

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

2. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok VII
Vec predávaná so zľavou

1. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú spoločnosť PNEU DT zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Článok VIII
Uplatnenie práva

1. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci oprávnený uplatniť v prevádzke spoločnosti PNEU DT v ktorej bola vec kúpená, alebo v ktorejkoľvek inej prevádzke spoločnosti PNEU DT. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste prevádzkarne spoločnosti PNEU DT alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy. Subjekt určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi spoločnosťou PNEU DT a zákazníkom.

 

Článok IX
Povinnosti spoločnosti PNEU DT, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

1. Spoločnosť PNEU DT je povinná zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

 

2. Spoločnosť PNEU DT je povinná prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.

 

3. Spoločnosť PNEU DT vyhlasuje, že v každej prevádzkarni zabezpečí počas prevádzkovej doby prítomnosť zamestnanca povereného vybavovaním reklamácií.

 

4. Spoločnosť PNEU DT vydá pri uplatnení reklamácie zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie.

 

5. Zákazník je povinný podať správu spoločnosti PNEU DT o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to spolu s predložením vadného tovaru v príslušnej prevádzkarni.

 

6. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu. Zákazník zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e-mail), na ktorú bude spoločnosťou PNEU DT vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru od spoločnosti PNEU DT, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list" s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol spoločnosťou PNEU DT vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

 

8. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená a bude odmietnutá.

 

9. Všetky oprávnene uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

 

10. Spoločnosť PNEU DT vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 06.08.2012, pričom odo dňa jeho účinnosti strácajú platnosť všetky reklamačné poriadky vydané v minulosti spoločnosťou PNEU DT.

 

2. Spoločnosť PNEU DT si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


Vo Zvolene, dňa 06.08.2012

 

 

..........................................

PNEU DT, s.r.o., so sídlom Sídlisko 1183, 962 12 Detva

Mgr. Ladislav Štork, konateľ